پروژه “تدوین نقشه راه، نیازمندی ها و ارائه برنامه اجرایی بومی سازی فناوری SDN ” با موفقیت انجام شد.

پروژه “تدوین نقشه راه، نیازمندی ها و ارائه برنامه اجرایی بومی سازی فناوری SDN ” با موفقیت انجام شد.

پروژه “تدوین نقشه راه، نیازمندی ها و ارائه برنامه اجرایی بومی سازی فناوری SDN “با موفقیت انجام و نسخه نهایی اسناد مربوطه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه شد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با عنایت به اینکه فناوری SDN یکی از مهمترین فناوری ها در بخش شبکه و تجهیزات مبتنی بر IP است. این فعالیت در راستای اجرای سند راهبردی برنامه ششم توسعه کشور جهت تحقق اهداف “تولید و بکارگیری کالاهای راهبردی داخلی (شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IP)” و “رصد، پژوهش و ارتقاء دانش در فناوری های نوین”، تعریف و اجرا شد. بنا بر این گزارش، هدف نقشه راه ارائه شده، تبیین مسیر و اقداماتی است که با انجام آنها، زیست بوم فناوری بتواند در طولانی مدت، با اتکا به توان اجزاء و ذینفعان، ادامه فعالیت دهد. گفتنی است، در این پروژه، براساس بازخوردهای دریافتی از ذینفعان، متخصصان و صاحبنظران حوزه SDN و مطالعات وضعیت موجود و آتی، نسخه نهایی نقشه راه و برنامه اجرایی بومی سازی فناوری SDN آماده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه شده است.

31 اردیبهشت 1396، 10:54