سند نقشه راه طرح رادیو پرظرفیت و دسترسی 4G تدوین و ابلاغ شد.

سند نقشه راه طرح رادیو پرظرفیت و دسترسی 4G تدوین و ابلاغ شد.

تدوین برنامه جامع به منظور تولید سامانه انتقال رادیویی پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G، بر اساس اهداف تدوین شده در کمیته تخصصی صنعت، پژوهش و فناوری در برنامه ششم توسعه، از سوی وزارتخانه به پژوهشگاه، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تدوین این سند، راهبردها و برنامه های اجرایی کلان در سطح ملی و وظیفه و نقش هر یک از ذینفعان و فعالان حوزه رادیو پرظرفیت و دسترسی 4G مشخص و تبیین شده است.

بنا بر این گزارش، به منظور تدوین سند مذکور، مطالعات تطبیقی و بررسی بازارهای بین المللی انجام شده است و کمیته های تخصصی با همکاری سندیکای صنعت مخابرات تشکیل و با تحلیل بازار و شناسایی نیازمندی ها و توانمندی های کشور این سند تنظیم شده است.

همچنین برای تدوین این سند مشخصات فنی پروژه ها استخراج و RFP پروژه های مرتبط به منظور تولید سامانه انتقال رادیویی و دسترسی 4G انجام شده است.

7 خرداد 1396، 14:51